اولین باران

 

فردا یکی از بهترین روزهای زندگی ام خواهد بود ، گلها خواهند خندید و بوی خاک و چمن حیاط خانه را پر خواهد کرد .
این اولین باران بهاری است که از راه رسیده.

عصری خیلی خسته بودم ، خوابم برده بود ،
بوی باران بیدارم کرد ، هنوز هم خواب آلودم.

انگار که مستم ...
دلم میخواهد از بوی باران عکس بگیرم ولی مگه میشه از بوی بارون هم عکس گرفت
مگه میشه از احساس عکس گرفت
بارونو باید حس کرد ، با تن لخت
چه شب زیبایی ...
بارون که بند بیاد مهتاب خانم پیداش میشه...
منتظر میمانم تا بیاد و لبخندشو تماشا کنم.

10 10 10