سال نو مبارک

با نزدیکی پایان سال و فرا رسیدن ایام الله کریسمس و تعطیلات ژانویه ایی و با اجازه سهامداران و اعضای دائمی و غیر دایمی اینترنت و دوستان و دشمنان عیان و نهان اراده فرمودیم مثل بقیه عقلا از این فرصت الهی نهایت سو استفاده را کرده و چمدانمان را همین امشب ببندیم و چند هفته ایی را در آغوش مراکز لهو و لعب به تزکیه جسمانی و مالی خود بپردازیم

اگر بعدها اراده فرمودیم مجددا به اینجا باز خواهیم گشت و اگر برنگشتیم شما را ثواب در این باشد که ما را به کل حلال فرمایید و خوب و بد مان را بطور درهم فراموش سازید که ما در این وادی رهگذری بیش نبودیم و رهگذران را آن به که بگذارند و بگذرند.
در یکسالی که گذشت بسی نکته ها از شما آموختیم ، گرچه خود چیزی نیاموختم تان، که مقصود مان نیز چنین بود!
مقصودمان صرفا لذت بردن از زندگی در جوار مبارک شما بود که بیش و کم این نیز فراهم آمد و بسی از وجود شما خرسند شدیم. 

در سال نو دلهایتان شاد ، جیب هایتان پر ، لبهایتان خندان و آغوشتان پر یار باد که گر چنین نگردد زندگی به کل در حرام و تباهی افتد و از این دیار فانی چیزی جز افسوس و دریغ به دار باقی نبرید.

روز و روزگارتان پر لبخند!