قلعه های ما !

زنها موجودات عجیبی هستند
ابتدا با هزار امید قلعه رویایی شان را میسازند سپس دنبال کسی میگردند که آنرا تصاحب کند
ولی سرانجام یا کسی را به آن راه نمیدهند یا به کسی که وارد شده اجازه خروج نمیدهند

مردها موجودات عجیبی هستند
همه عمرشان را صرف ساختن قلعه ایی واقعی میکنند سپس متوجه اتاقهای خالی و سرد آن میشوند و پیش از آنکه فرصتی یابند قلعه را به فرزندانشان وامیگذارند

بچه ها موجودات عجیبی هستند
همه قلعه هایی را که پدران و مادرانشان ساخته اند خراب میکنند
تا قلعه دلخواه خود را بنا کنند