بفرمایید داخل

بفرمایید داخل ، دم در بده !!!

میهمانان ناخوانده روز تعطیلی
عین مامورای اف بی آی همه جای خونه رو بازرسی کردند ، از حموم گرفته تا کتابخونه رو به دقت گشتن ببینن چیزی گیرشون میاد
بفرمایید داخل ، دم در بده !!!

دراز کشیده بودم روی کاناپه و دوربین عکاسیمو تمیز میکردم که ...
در نهایت بی تفاوتی از مقابل چشمان نگهبان منزل گذشته و با پر رویی در حد ماموران اطلاعاتی همه جای خونه را وجب به وجب با دقت بازرسی کردند و وقتی چیزی دندان گیر گیرشان نیومد عین مامورای سرخورده دست از پا درازتر تشریفشان را بردند


پرویز - روز یکشنبه