یک روز تعطیل

 
هیچ چیز دل انگیزتر از یک روز تعطیل نیمه ابری نیست
و 
تماشای گلهای آفتابگردان
و
بوی خوش خاک
و 
درخت
...
حیاط خونه پر از موسیقی ست
موسیقی گلها و پرنده ها
...
تنها چیزی که آزارم میدهد بوی پاره تن گوسفندی است که
روی اجاق همسایه بی رحمانه کباب میشود!