یک روز تعطیل

 
هیچ چیزدل انگیزتر از یک روز تعطیل نیمه ابری نیست
و تماشای گل آفتابگران
بوی خوش خاک
و درخت
...
حیاط خونه پر از موسیقی ست
موسیقی گلها و پرنده ها
...
تنها چیزی که آزارم میدهد بوی پاره تن گوسفندیست که
روی اجاق همسایه بی رحمانه کباب میشود!