سپاس وزیرمان را !
وقتی این عکس رو دیدم یه دفعه همه وجودم پر از خنده شد ، آخه مگه میشه کسی این عکسو ببینه و در برابر چنین هیکل هایی کم نیاره انگاری چند تا بشکه نفت رو قل داده باشند وسط جاده ، کافیه فقط نیم نگاهی به ریتم و هارمونی و توازنی که در این حرکات ظریف دیده میشه بندازی ، هر مرده ایی را از قبر میکشه بیرون که : پاشو ورزش کن!

سپاس وزیر مان را

ولی هنوز نفهمیدم چرا اینا دارن میزنن تو سرشون و چرا همه دست چپشون روی سرشون است ولی وزیر مون دست راستش!؟