آهنگ Dancing with the wind عمر اکرم


یکی بود که خیلی دوست داشت عاشق بشه اما دل کندن از تعلقاتش سخت و غیر ممکن می نمود ، هم خودشو آزار میداد هم دیگران را
وقتی این قطعه را شنیدم  حکایت عاشقی وی برام تداعی شد و گفتم :
اگر دلبسته به خاکی با باد هم آغوشی نکن !
باد خاطره هایت را پس نخواهد داد
باد خاطره هایت را با خود میبرد ؛
بوی عطر تن ات را ، نگاهت را ، اشکهایت را ، خنده هایت را
رقص گیسوانت را ...
لغزش انگشتانت را ...
اگر دلبسته به خاکی با باد هم آغوشی نکن
باد ترا با خود میبرد
باد خاطره هایت را پس نخواهد داد
و روزی
از پس این بیقراری ها و دلبستگی و خستگی ها
که در کنج خلوت خویش نشسته ایی
بار دیگر
در گیسوانت خواهد پیچید
،
باد فراموشت نخواهد کرد
---------------------------------

قطعه "رقص با باد" از عمر اکرم آهنگساز امریکایی - افغانی میباشند

Dancing with the wind - Omar Akram