انالله سریع الحسابهوالذی خلق السموت و الا رض فی ستة ایام
اوست که آفرید آسمانها و زمین را در شش روزسوره حدید
میپرسم حالا آفریدگار چه عجله ایی داشتند که جهان را فقط در شش روز ایجاد کنند!؟
نمی شد کمی تامل و میکردند و با محاسبات دقیق تر دست به کار می شدند که شاهد این همه نقص و خطا نمی بودیم و بشر این همه زمان برای جبران خطاهای آفرینش دچار رنج و بدبختی نمیشد !؟
...............................................................
این کودک حاصل اجتناب ناپذیر یک غریزه طبیعی است که از بدو خلقت یا همان شاهکار بزرگ آفرینش در نهاد آدمی نهاده شده
نه وی را اختیار در زاده شدن بوده و نه والدین را گریز از غریزه و فطرت و شهوت
خاکی که بر آن سر نهاده کسی ویرانش نکرده که خاک آفریقا از بدو خلقت چنین خشک و یبس بوده
مومنین و شاعرین زیبا پسند این خاک مرده و عاری از حیات را موهبتی آسمانی میخوانند موهبتی که آفریدگار به این کودک ارزانی داشته و بر او واجب میدانند تا به شکرانه این فاجعه بزرگ بر کائنات نماز گزارد و به زندگی لبخند بزند
کسی رختهای این کودک را ندزدیده
که وی از آغاز خلقت برهنه بوده است ، از اولین روز آفرینش بزرگ _ شاهکار بزرگ
درست از روز هفتم آفرینشِ بزرگ _ که همه را شکر بر آن واجب است
غذای این کودک را تاراج گری به یغما نبرده
که در این سرزمین هرگز نه غذایی بوده و نه آبی
هیچ انسان دیگری وی را به این گوشه از جهان کوچ نداده که افریقا ، این سرزمین تهی از همه چیز خود نخستین خواستگاه انسان بوده است
و این کرکس
که به انتظار نشسته است
تا چنگالهایش را در گوشت و پوست این کودک فرو برد
نظاره گر این آفرینش بزرگ است _ شاهکار بزرگ آفرینش تا از آن سهمی برد ، شاهدی که توهمات مرا از زیبایی خلقت و عدالت جهانی در هم میریزد.
بی تردید آفرینش انسان بی رحمانه ترین نمایشنامه ایست که تا بحال به اجرا در آمده است ... اما چرا
لقد خلقنا الانسان فی کبد : که آفریدیم انسان را در رنج - سوره بلد