ترانه wish you were here


برای تو که در رویاهایت
حضورشانه هایم را با گونه هایت لمس میکنی
برای تو که مرا بیش از خودم دوست میداری
برای تو که میان تردیدها و باورهایت
میان رفتن و ماندن، گرفتاری
---------------

کاش اینجا بودی :
همچون موجی در ساحل
برخاسته از دل اقیانوس
همچون ستاره ای
خفته در دل آسمان
من در تو تنیده ام
در رویای رودخانه
در آبی دریا
ای کاش در این رویا می زیستم
ای کاش اینجا بودی
حضور تو
همچون هوایی که تنفس میکنم
همچون بالی که نیازمندشم
به وقت پرواز
من در تو تنیده ام
کاش اینجا بودی

Buddha-Bar - Bliss   - Wish you were here