ترانه Ben Seni Yasaklarda Sevdim-Cevdet Bagca


من ترا در ممنوعه ها عاشق شدم !
صبح را در چشمان تو بوسیدم
که شب چنین برافروخته شد
آتش از لبهای تو گرفتم
که حرفهایم چنین پر حرارت شد
من ترا در دوردستها
من ترا در خطرها و دامها
من ترا در ممنوعه ها عاشق شدم
در ممنوعه ها
بهار را در گیسوان تو بوسه زدم
که زمستانها چنین پر حرارت شد
امید را از قلب تو گرفتم
که رویاهایم چنین پر شور شد
من ترا در دوردستها
من ترا در خطرها و دامها
من ترا در ممنوعه ها عاشق شدم

Ben Seni Yasaklarda Sevdim - Cevdet Bağca -