آهنگ Surrender- Omar Akram


یادم باشد ؛
در گذر زندگی نه قادرم با هر چیزی بمانم و نه هر چیزی را با خود ببرم
گاه بناچار باید بگذارم و بگذرم ،
همچون رود که بسترش را نوازش میکند و میگذرد
و تنها خاطره اش بوسه هایست که از سنگهای بین راه به یادگار دارد !
....
...
...

 قطعه " تسلیم " یکی دیگر از آثار عمر اکرمSurrender - Omar Akram