ترانه هیچ - اوین آغاسی


به غير از با تو بود و نبودم هيچ
به غير از با تو شعر و سرودم هيچ
آيه عشق ساده باورت کردم
باورم نشکن که بي تو وجودم هيچ
بي تو باخت و بردنم هيچ
بي تو تنها ماندنم هیچ
گريه و خنديدنم هيچ
با تو ديگر ترس جان هيچ
با تو خشم آسمان هیچ
با تو بودن غير از آن هيچ
از تو گفتم به گل سرخ
گل حسادت کرد و آزرد
برگ گل نشکفته پژمرد
در دو راه زندگاني
با تو بودن يک خياله
بي تو بودن هم محاله