گلدونای تنها

من خیلی خوشحال میشم وقتی یکی برام یه گلدون میاره، چه گلدون با گل بیاره چه گلدونِ خالی بیاره بازم کلی ذوق میکنم ، گلدونای خالی هم بوی زندگی میدن، به زندگی انتظار میکشن، وقتی گلدونای خالی رو توی مغازه ها میبینم حس میکنم هر کدوم حسرت گلی را میکشن، انگار همه شون میگن : منو بخر، منو ببر، منو ببر تو خونه ات ، منو ببر تو ایون ت، منو بذار تو باغچه، منو بذار تو راهرو، حتا بذار تو کوچه، فقط نذا خالی بمونم ، نذا تنها بمونم.
...
نتونستم همه گلدونا را داشته باشم ولی هر چه لیوان داشتم تو هر کدوم یه گل گذاشتم!