پنجره

به قول شاعر:
خودت را از من بگیر اتاقم را نه،
اتاقم را از من بگیر پنجره را نه،
پنجره را از من بگیر منظره را نه،
منظره را از من بگیر ... دیگه برو گمشو! بابا تو دیگه کی هستی! عجب رویی داری به مولا ! ...
اصلا اون شاعر نه ، به قول این شاعر:
هر كجا هستم باشم،
آسمان مال من است،
پنجره ( بخصوص این پنجره )،
فكر، هوا، عشق، زمین مال من است ...