خشن ولی جذاب

بین دیگر رنگها قوی ترین بو را دارد ، شیرین نیست ، بیشتر ادویه ای است ، کمی بوی فلفل سیاه میدهد ، کمی تند و عمیق ، اما احساس را پس نمیزند ، خشن است ولی جذاب نیز، بوی وحشی صحرا ، بوی مردانه ، کمی بوی آنتونیو باندراس بخصوص نوع آبی اش ،

شاید از دیگر رنگها هم مقاومتر است چون معمولا گل اطلسی یکساله است ولی اینها سومین سالشان است که می رویند و میخندند ، من هم سومین سالم است که گل اطلسی دارم ، سه سال پیش نمیشناختم اطلسی کدام است ، در عکسهای آیدا دیده بودم و ذوق کرده بودم و حسادت ، سال اول هم که کلی خرابکاری کردم ، همه رنگش را داشتم ولی انگار رنگ آبی بیشتر مرا دوست داشت من هم وقت و حوصله ام را برای آبی گذاشتم ، امسال خیلی با هم رفیق شده ایم ، من هم نخواهم اطلسی های آبی دست از حیاط خانه برنمیداند.