شب یلدا

به کجای این شب یلدا بیاویزم قبای ژنده خود را
من از شب یلدا فقط دو خاطره ذهنی دارم یکی وقتی که هفت هشت سالم بود و زیر کرسی بودیم و پدر برایمان کلیله و دمنه میخواند و یکی هم شب یلدا بود و با دوستان در "اسپید کمر" توی برف و سرما مثل سگ میلریزیدیم و میخندیدیم.دیگر هیچ یادم نیست ، دیگر افریقا بود ، که طولانی ترین شبِ ایران درآنجا کوتاهترین شب سال است و به هر کی گفتم ما امشب را به عنوان طولانی ترین شب سال جشن میگیریم به ریشم خندید
چند دقیقه پیش به خواهرم در ایران زنگ زدم ، از بس آنجا شلوغ بود و مهمان داشت گفت : خودم بعدا باهات تماس میگیریم!
فکر میکنم مهاجر همیشه تنهاست حتا اگر شب یلدا عکس سلفی با انار گرفته باشد
...
اسپید کمر جایی است در کوه ، در مسیر قله توچال