تعلیم فلفل زایی و فلفل داری در سه چار سطر!


خیلی ساده است، سه چارتا چیز بیشتر نمیخواد؛ گلدون و خاک و تخم!
اصلا هم نیازی نیس که بریم پول تخم و نهال بدیم ، تو شکم هر کدوم از این فلفلایی که میخوریم سی چهل تا تخم است، سه چارتا از اون تپل مپل ها شو سوا میکنی و میذاریشون توی سایه که خشک بشن، سه چهار روز بعد هر کدوم از تخمارو توی یه گلدون کوچولوی سه چار سانتی میکاری، سه چار هفته هر روز آبشون میدی و براشون قصه میگی تا که سبز بشن، برگای سوم و چهارمشون که در اومد میری یه گلدونی، قابلمه ایی، سطلی، دبه ایی چیزی پیدا میکنی و ته اش به اندازه سه چار انگشت خاک گلدون میریزی و سه تا از بچه ها مونو قنداق میکنی توش و هر روز آبش میدی و هر روز واسشون آواز سه گاه و چارگاه میخونی تا شاد و شنگول بزرگ بشن، هر سه چار سانتی که قد کشیدند و اومدن بالا شمام سه چار سانت خاک میرزی دورو برشون تا که همینجوری برسن به سه چار سانتی لب گلدون ، اسم بچه ها مونم میذاریم " هالیپینو" یا "Jalapeño" حالا دیگه فقط میمونه مراسم ختنه سورون ! 
وقتی دیدی از قسمت پایین ساقه سه چار تا جوونه میخوان بزنن بیرون یه چاقویی تبری تیغی شمشیری یه چیز تیزی برمیداری و شاخه اصلی و وسطی را با سلام و صلوات و با مهربونی و بدون جیغ و فریاد قیچی میکنی ... 
بعد از سه چار ماه پسر کاکل زریمون شاد و سرحال سی چهل تا فلفل خوشگل و تُپل مُپل هدیه میده ... 
میتونی تماشاشون کنی میتونی بخوریشون ... شایدم خواستی باهاشون عکس یادگاری بگیری و بذاری تو فیسبوک و اینستاگرام !