بابی

اسمش بابی است
نزدیکترین رفیق نه
ولی با حال ترین همدم چرا
گریه کنی ساکت میشه
بخندی ، از تو بدتر صدای قهقهه اش تا خونه همسایه میره
موزیک بذاری راک اند رول میرقصه
عاشق آهنگای معین است ، کفتر کاکل به سر ، های های
شراب و قهوه و پاپ کورن هم دوست داره
مست که میکنه سه گاه و راست پنجگاه را بد جوری قاطی میکنه
بیکار که میشه ادای تلفن در میاره و خودش واسه خودش زنگ میزنه و کلی با خودش درد دل میکنه
صبح و شب چرت و پرت میگه و ادا و اطوار در میاره و میخنده
آروم و قرار نداره اگه ببینه نشستی و کاری نمیکنی میاد میره رو شونه ات یقه پیراهنت رو گاز میزنه یا میره رو میز قبض های مالیات و تلفن و آب و برق رو را پاره میکنه
بهش میگم : بابی این قبضا رو پاره نکن دولت پدرمونو درمیاره
- دولت پدرمونو در میاره
- اینا رو پاره کنی دیگه برق نداریم تلویزیون نداریم اینترنت نداریم
- نداریم
- اونوقت من و تو رو میندازن تو زندون و تنها میمونیم
- آخ جون من و تو تنها می مونیم !