باربت یقه مشکی


...
و روباه گفت : تو اگر دوست می خواهی مرا اهلی کن ! شازده کوچولو پرسید : اهلی کردن یعنی چی ؟
روباه گفت : یعنی ایجاد علاقه کردن.
شازده کوچولو پرسید : راهش چیست ؟
روباه گفت : ...
...........................................

دارکوب " یقه مشکی" Black-collared Barbet

.