ایشینانتوس


اسکینانتوس یا ایشینانتوس
میگن گلها و گیاها حس ندارن اما من به بعضی هاشون که میرسم احساس میکنم با نگاهشون میخوان یه چیزهایی بگن ، بخصوص گلهای گیاه "ایسگینانتوس" که عین سه کله پوک از گلدون آویزونند و هر وقت من دنیا را جدی میگیرم هِرهِر به من میخندن !