ماریگولد


روزی از یه هزارپا پرسیدند وقتی که میخواد راه بره اول کدوم پاشو برمیداره ، هزارپا نگاه به پاهاش کرد و رفت توی فکر و بعدش دیگه نتونست راه بره.
امروز هم یکی خیلی جدی از من پرسید که " تو وقتی حوصله ات سر میره چه میکنی" !؟
از ظهر فقط نشستم دارم فکر میکنم که حوصله سر میره یعنی چی! ؟
---
گل آفتابگران در آغوش گلهای ماریگولد
گل ماریگولد همان "گل جعفری" مدل افریقایی هست که قدیما در ایران بعضیها برگهاشو توی آش میریختند، بوی و عطر بسیار تندی داره. جالب است که ماری گلد و آفتابگران هر دو از یک خانواده اند.