گل زنیا


شاید بین دهها و بلکه صدها گل "زینیا" که در اطرافم هستند فقط یکی شان این شکلی از آب در بیاد ، اونم شاید هر چند سال یکی ، شاید هم برای همیشه فقط یکی ، مثل بعضی اتفاقات و بعضی آدمها و بعضی فرصت ها که معلوم نیست بازتکرار خواهند شد یا نه.
هرچه هست این رنگارنگی زندگی را پایانی نیست.