ایشینانتوس

اسکینانتوس یا ایشینانتوس
میگن گلها و گیاهان حس ندارن اما من به بعضی هاشون که میرسم احساس میکنم با نگاهشون میخوان یه چیزایی به من بگن ، بخصوص این گلهای گیاه "اسکینانتوس" که عین سه کله پوک از گلدان آویزانند و هر وقت من دنیا را جدی میگیرم هِرهِر و کِرکِر  به من میخندن !