پیشی

بعد از داروخانه رفتم مغازه دوستم و ازش یه لیوان آب خواستم که قرصم را بخورم ، قوطی قرص را از دستم گرفت و با تعجب نگاه کرد و زد زیر خنده و گفت : واااا؟ مگه خارش داری!؟ گفتم نه به مولا! فقط چند روزیست کم حوصله و بی قرارم و رفتم داروخونه یه آرام بخشی چیزی بگیرم ولی داروخانه چی گفت که بدون تشخیص دکتر و بدون نسخته نمیتونه دارو بده و آخرش که دید پیله کرده ام و دست بردار نیستم این قرص را بهم داد .

پرسید واسه چی بیقرارم گفتم نمیدونم انگار یه چیزی گم کرده ام انگار یه چیزی باید باشه که نیست دلم میخواد یکی همیشه کنارم باشه ، یکی باشه که هر وقت میرم خونه اونجا باشه ، سر به سرم بذاره ، شبا کنارم بخوابه و صدای نفساشو بشنوم و صبحها بپره سر و کولم و با شیطنت بیدارم کنه گفتم کاش میونه ام با خدا خوب بود و ازش میخواستم که یه پوف کنه و یکی بی دردسر بیاد تو زندگیم ، گفت اینکه کاری نداره مردم از خدا هزار چیز میخوان که هزار بار از این سخت تره و خدا یه پوف میکنه درست میشه تو هم بگو یه دوست دختر جدید برات بفرسته شهر هم که پر از دختره ولی یادت باشه اینبار بهش بگی که دقیقا چی میخوای و اینبار اگه خدا پوف کرد بعده یه مدت پوف نکنی فراریش بدی تو که اینجوری هر روز مدل عوض میکنی خدام گیج میشه خب ، دقیق بهش بگو که بالاخره چه جوریشو میخوای سیاه میخوای سفید میخوای دو رگه میخوای سه رگه میخوای چاق باشه لاغر باشه ، بشین قشنگ براش توضیح بده ، قدشو سایزشو آهنگ صداشو رنگ موهاشو ، شوخ باشه جدی باشه ، سکسی باشه سرد باشه خلاصه هی میگفت و هی میخندید نفهمیدم داشت حرص میخورد و اینارو میگفت یا فقط سر به سرم میذاشت دیدم دست بردار نیست پا شدم اومدم خونه و گرفتم خوابیدم.

نصف شب حس کردم یکی کنارم خوابیده و صدای نفساشو میشنوم بیدار که شدم دیدم یه گربه است و با موبایلم یه عکس ازش گرفتم و باز خوابیدم و گفتم لابد صبح پا میشه میره ولی نرفت و هر جا میرفتم میومد دنبالم، پیام دادم به دوستم که بالاخره خدا پوف کرد جواب نداد و محل نذاشت حتا حس کردم که دهنشو هم کج کرد برام عکس را که براش فرستادم ساعتی بعد دیدم شاد و خندون با یه بسته غذای گربه و چند ظرف و یه اسباب بازی اومد خونه و بغلم کرد و گفت خوشحالم که آرزوت برآورده شد گفتم ولی من یه چیز دیگه از خدا خواسته بودم گفت خفه شو! تو بیشتر میفهمی یا خدا !؟

بعد از دو هفته عملیات بی نتیجه صاحب یابی بالاخره به فرزند خواندگی قبولش کردم و براش یه پلاک گرفتم و صداش کردم پیشی